Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย (Induction Method)

การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย (Induction Method)

การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย (Induction Method) กระบวนการที่ผู้สอนจากรายละเอียดปลีกย่อย หรือจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ หรือกฎเกณฑ์ หลักการ ข้อเท็จจริงหรือข้อสรุป โดยการนำเอาตัวอย่างข้อมูล เหตุการณ์ สถานการณ์หรือปรากฏการณ์…