Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การทดลองครูคณิตศาสตร์

เว็บไซต์ การทดลองสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ ในแบบ interactive เพื่อการสอนที่ดียิ่งขึ้น

ครูประถมมีเว็บไซต์ การทดลองสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ ทั้ง 5 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลก และดาราศาสตร์ ในแบบ interactive ใช้รวมกับการสอนและการทดลองแบบ STEM ได้เป็นอย่างดี สามรถเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่นี้…