Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การประชุมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ก.ค.ศ.แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการฯ สรรหา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565 

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ขอแนะนำการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565 …