Browsing Tag

การวัดเชาวน์ปัญญา

การวัดเชาวน์ปัญญา

การวัดเชาวน์ปัญญาในต่างประเทศ การวัดเชาวน์ปัญญา ได้เริ่มสนใจในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยนักจิตวิทยาสนใจในเรื่องการรักษาพยาบาลคนไข้วิกลจริตและคนปัญญาอ่อน ในปี ค.ศ.1838 Esquirol…