Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การสอนตามแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

การสอนตามแบบวัฎจักร การเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

การสอนตามแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นการสอนที่เน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้ และ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ การตรวจสอบความรู้เดิมของเด็ก ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูละเลยไม่ได้และการตรวจ…