Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การสอบ  Test Blueprint NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ดาวน์โหลด Test Blueprint NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 กำหนดการสอบ NT 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ขอนำเสนอ สทศ.สพฐ. เผยแพร่โครงสร้างแบบทดสอบการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) การสอบ  Test Blueprint NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย…