Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การสืบเสาะหาความรู้

รูปแบบการสอนแบบ การสืบเสาะหาความรู้ 5E

รูปแบบการสอนแบบ การสืบเสาะหาความรู้ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท., 2546) ประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ 1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)  เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจซึ่งเกิดขึ้นจากความสงสัย…