Browsing Tag

การส่งข้อมูลในระบบ DPA แนวปฏิบัติเบื้องต้นหลังจากเปิดใช้งานระบบ

การส่งข้อมูลในระบบ DPA แนวปฏิบัติเบื้องต้นหลังจากเปิดใช้งานระบบ

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ขอแนะนำการส่งข้อมูลในระบบ DPA แนวปฏิบัติเบื้องต้นหลังจากเปิดใช้งานระบบ DPA 1 ตุลาคม 2565 ระบบเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ  การส่งข้อมูล ในระบบ DPA แนวปฏิบัติเบื้องต้นหลังจากเปิดใช้งานระบบ DPA สำนักงาน ก.ค.ศ.…