Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การส่งเสริมการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับคนพิการ ในระดับอาชีวศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ/ประกาศ…

วันที่ 7 กันยายน 2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบและประกาศ เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับคนพิการในระดับอาชีวศึกษา ทุกระดับจนถึงปริญญาตรี พร้อมเพิ่มเงินอุดหนุนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม…