Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การเรียนการสอนออนไลน์

เชิญเข้าร่วมหลักสูตร NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.…