Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.…

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ขอนำเสนอ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.…