Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

การแพร่ระบาดของโรคติดต่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งทำความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติของการลาของข้าราชการ กรณีปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง…

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว๑๓๕  ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม ๑๐๓๐๐ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ…