Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

กำหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่

 ร่วมด้วยช่วยกัน ผลักดันโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในสถานศึกษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ขอนำเสนอ ร่วมด้วยช่วยกัน ผลักดันโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในสถานศึกษา จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ออกตามความ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ (รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้า หรือ Electronic…