Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

รีบเช็คด่วน! สพฐ.จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564…

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจดหมายจากสพฐ. ที่แจกแจงจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2563 (70%) จำนวน 3 รายการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…