Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

รับเกียรติบัตรทางอีเมล์! ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาอยากเชิญชวนคุณครูทุกท่านและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ตอบคำถามถูก 7 ข้อขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอตาพระยา…