Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

กิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ

ประวัติวันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทย

วันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันที่เสาร์ที่ 2 ในเดือนมกราคมของทุกปี และยังมีการให้คำขวัญเด็ก โดยนายกรัฐมนตรีไทย ซึ่งวันเด็กแห่งชาตินับเป็นวันหยุดราชการ แต่ว่ามิได้มีกำหนดให้หยุดชดเชยในวันทำการวันถัดไป…