Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ก.ค.ศ. ความเป็นมาและอำนาจหน้าที่

ก.ค.ศ. ความเป็นมาและอำนาจหน้าที่

ก.ค.ศ. ประวัติความเป็นมา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) เดิมชื่อสำนักงาน ก.ค. ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู…