Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ขอรับสิทธิลดค่าไฟ-ค่าน้ำ 315 บาท นานถึง 1 ปีเต็ม

มาแล้ว! วิธีลงทะเบียน ขอรับสิทธิลดค่าไฟ-ค่าน้ำ 315 บาท นานถึง 1 ปีเต็ม

ยังคงเป็นประเด็นที่มีคนให้ความสนใจกันมาก ซึ่งมาตรการลดค่าไฟ ค่าน้ำ สูงสุด 315 บ.รับสิทธิลดได้ 1 ปีเต็มและสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดีการแห่งรัฐยังไม่เคยลงทะเบียน รับสิทธิค่าน้ำประปา ส่วนภูมิภาค https://register.pwa.co.th/welfare-register/…