Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ขอ ชรบ. ดูแลโรงเรียน

ศธ.ขอความร่วมมือ จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ดูแลสถานศึกษา

วันที่ 25 มกราคม 2567 ขอนำเสนอ ขอความร่วมมือจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ดูแลสถานศึกษา ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนเสริมสร้าง และแผนเผชิญเหตุ เพื่อความปลอดภัยสถานศึกษา โดยกำหนดมาตรการความปลอดภัย 3 ป ประกอบด้วย การป้องกัน…