Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ข้อมูลสำคัญประกอบการพิจารณาเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีและกระบวนการนิติบัญญัติ

ศธ. เปิดพื้นที่เปิดรับฟังความเห็น “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….”

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ มาร่วมปรับทิศชี้ทางการศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ เปิดพื้นที่เปิดรับฟังความเห็นของประชาชน ต่อ "ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...." ฉบับที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 6…