Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ข้อสอบNT

สทศ. สพฐ. เผยแพร่ข้อสอบและเฉลย ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)​ ชั้นป. 3​ ปี 2563​

สทศ. สพฐ. เผยแพร่ข้อสอบและเฉลย ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)​ ชั้นป. 3​ ปี 2563​ ไฟล์ข้อสอบและเฉลย เพื่อทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับคุณครู…

โครงสร้างแบบทดสอบ NT ข้อสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป.3

โครงสร้างแบบทดสอบNT (NT: National Test) ป.3 (2564) จัดสอบปี พ.ศ. 2565 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3…