Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

คณะนิเทศศาสตร์

นิเทศ จุฬาฯ เสนอ แนวทางการสอนความรอบรู้ทางดิจิทัลและรู้เท่าทันสื่อออนไลน์

เป็นอีกหนึ่งสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ที่จะเป็นสื่อการสอนเด็กๆ ที่ดีสำหรับเรื่องราวของสื่อออนไลน์ ที่ต้องระมัดระวังกันให้มากๆ คุณครูประถมเองก็สามารถนำความรู้ตรงจุดนี้ไปสอนเด็กๆ ให้มีสติก่อนจะทำอะไร หน่วยวิจัยฯ DIRU นิเทศ จุฬาฯ…