Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ครม. มีมติยกเลิกการอยู่เวรของครูในโรงเรียน-สถานศึกษาทั่วประเทศ รวมหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด้วย

ครม. มีมติยกเลิกการอยู่เวรของครูในโรงเรียน-สถานศึกษาทั่วประเทศ…

วันที่ 24 มกราคม 2567 ขอนำเสนอ ครม. มีมติยกเลิกการอยู่เวรของครูในโรงเรียน-สถานศึกษาทั่วประเทศ รวมหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด้วย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า…