Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ครูรุ่นใหม่

ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น จบแล้วบรรจุทันที ทุนทั้งหมด 5 รุ่น รวม 1,500 ทุน เฉลี่ยทุนละ 150,000 บาท/ทุน/ปี…

กสศ. แก้ปัญหาครูประถมขาดแคลน เพื่อแก้ปัญหาแก้เหลื่อมล้ำ ช่วยรร.ห่างไกล โครงการการครูรัก(ษ์)ถิ่น เป็นโครงการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูประถมรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน จบมาได้เป็นบรรจุครูประถมทันที…