Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

คำแถลงการณ์ของเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คำแถลงการณ์ ฉบับที่ 3/2561 เรื่องการปรับหลักสูตรครูเป็น 4 ปี

       ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ออกคำแถลงการณ์ ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง การปรับหลักสูตรครูเป็น 4 ปี ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปีก็ได้ รายละเอียดดังนี้…