fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ปปช

ปปช.จัดทำ แผนการสอน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

แผนการสอนสำหรับครูประถม ครูประถมสามารถนำไปใช้สอนได้ทุกระดับชั้น เป็นหลักสูตรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ครูประถมนำไปสอนได้เลย สำนักงาน ป.ป.ช.…