fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ประกาศสมศ

สมศ.ประกาศแนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่…

ประกาศจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เรื่อง แนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)…