fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ปรับแก้วิธีประเมินว.20 เน้นไม่สร้างภาระครู

ปรับแก้วิธีประเมินว.20 เน้นไม่สร้างภาระครู

ปรับแก้วิธีประเมินว.20 เน้นไม่สร้างภาระครู แต่ให้เกิดความหลากหลายไม่ใช่ใช้วิธีการเดียวประเมินทั่วประเทศ แต่ต้องเป็นการประเมินที่เหมาะสมกับแต่ละบริบทของสถานศึกษา โดย “บุญรักษ์” เตรียมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแก้วิธีการประเมินตามว.20…