fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

พัฒนาการทางจริยธรรม

จิตวิทยาการศึกษา : พัฒนาการทางจริยธรรมของ โคลเบิร์ก (Kohlberg)

โคลเบิร์ก (Lawrence  Kohlberg) ได้ศึกษาวิจัยพัฒนาการทางจริยธรรมตามแนวทฤษฎีของพีอาเจต์ แต่โคลเบิรก์ได้ปรับปรุงวิธีวิจัย การวิเคราะห์ผลรวมและได้วิจัยอย่างกว้างขวางในประเทศอื่นที่มีวัฒนธรรมต่างไป วิธีการวิจัย…