fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

พาฟลอฟ

พาฟลอฟ ( Ivan Petrovich Pavlov ) ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค

พาฟลอฟ เชื่อว่าการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากเกิดจากการวางเงื่อนไข กล่าวคือ การตอบสนองหรือการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นต่อสิ่งเร้าหนึ่งมักมีเงื่อนไขหรือ สถานการณ์เกิดขึ้น ซึ่งในสภาพปกติหรือในชีวิตประจำวันการตอบสนองเช่นนั้นอาจไม่มี เช่น…