fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

พิพัฒนาการนิยม

ปรัชญาการศึกษา พิพัฒนาการนิยม (Progressivism)

ปรัชญาการศึกษา พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) พิพัฒนาการ หรือ Progressive หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง การจัดการศึกษาต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง จึงได้เชื่อว่า “แนวทางแห่งความมีอิสระเสรีที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง…