fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เคอร์ฟิว มาตรา 9 1.ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กําหนด 2.ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ 3.ห้ามการเสนอข่าว การจําหน่าย หรือทําให้แพร่หลายซึ่ง หนังสือ สิ่งพิมพ์…