fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ภาษาคอมพิวเตอร์

มุ่งเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 ภาษาคอมพิวเตอร์ Coding เริ่ม ระดับประถมศึกษา

จากการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยการเริ่มเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ Coding ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ครูหลายท่านก็เริ่มสงสัยแล้วว้า Coding คืออะไร ก่อนอื่น ครูประถม ขอนำข่าวสารที่เป็นการเตรียมพร้อมจากทางผู้ใหญ่ว่า จะมีการพัฒนา Coding เป็นทักษะที่ 3…