Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คุรุสภาแจ้ง นิสิต/นักศึกษา กรอบแบบสำรวจเตรียมการเพื่อขอรับใบอนุญาตวิชาชีพครู…

คุรุสภาสำรวจรายชื่อนักศึกษาครูที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562  เพื่อเตรียมการทดสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในปี 2563           ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา…

เตรียมช่วยสร้างความก้าวหน้า มั่นคงในอาชีพของอัตราจ้าง อย่าให้อยู่กับค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ และ ๑๕,๐๐๐…

เตรียมช่วยสร้างความก้าวหน้า มั่นคงในอาชีพของอัตราจ้าง อย่าให้อยู่กับค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ และ ๑๕,๐๐๐ บาท ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านได้ออกมาแจ้งบนหน้า facebook…