Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

รีบอ่านด่วน! ศธ.เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร (ฉบับที่ 2)

เป็นอีกหนึ่งจดหมายจากศธ. ได้ออกมาเผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งมีรายละเอียดให้ยกเลิกความในข้อ 8 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร พ.ศ. 2539 ประชาสัมพันธ์…

การลงโทษนักเรียนนักศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548

การลงโทษตามระเบียบนี้ เป็นการลงโทษโดยสถาบันการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมสั่งสอน ที่จะแก้นิสัยและความประพฤติที่ไม่ดี ให้รู้สำนึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไปเท่านั้น ระเบียบฯ นี้ ห้ามลงโทษด้วยวิธีรุนแรง…