Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 (รอบการอบรมฯ จ.ขอนแก่น กรุงเทพฯ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2)…