Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

รูปแบบประโยค

ภาษาอังกฤษ : โครงสร้าง Present Simple Tense

Present Simple Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ทำบ่อย ๆ หรือทำจนเป็นนิสัย สิ่งที่เป็นความจริงเสมอ หรือเป็นข้อเท็จจริงต่าง ๆ รูปแบบประโยคของ Present…