Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ลงโทษ

การลงโทษนักเรียนนักศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548

การลงโทษตามระเบียบนี้ เป็นการลงโทษโดยสถาบันการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมสั่งสอน ที่จะแก้นิสัยและความประพฤติที่ไม่ดี ให้รู้สำนึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไปเท่านั้น ระเบียบฯ นี้ ห้ามลงโทษด้วยวิธีรุนแรง…