Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" อีกหนึ่งการเรียนรู้ที่จะช่วยให้คุณครูจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ ที่จะเน้นให้เด็กๆ ได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ…