Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ลักษณะการสอนที่ดี

เรื่องน่ารู้ ลักษณะการสอนที่ดี ที่ครูทุกคนต้องมี

12 ลักษณะการสอนที่ดี ที่ครูทุกคนต้องมี ขึ้นชื่อว่าครู เราก็จะนึกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์ เป็นผู้ที่สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ดีต่อสังคม ลักษณะโดยธรรมชาติของครูต้องเป็นผู้ใฝ่เรียน และต้องรู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง…