Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ลูกเสือ

สพฐ. สั่ง บรูณาการวิชาลูกเสือ เข้าวิชาทั่วไป เพื่อให้การเรียนสนุกสนาน

ครูประถมหลายท่านจะทราบดีว่าวิชาลูกเสือ เป็นวิชาที่เน้นทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรมให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า และยังเป็นวิชาที่สนุกสนาน ทำให้ครูประถมได้ร่วมกิจกรรม และ…