Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

วฐ2

ตัวอย่างการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) แบบละเอียดเอกสารครบ

ทางเว็บไซต์ครูประถมได้นำตัวอย่างตัวอย่างการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) แบบละเอียดเอกสารครบมาฝากคุณครูที่ต้องทำ การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน…