Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

วัตถุประสงค์การสอบO-NET

วัตถุประสงค์ของการสอบO-NET (Ordinary National Educational Test)

O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6…