Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

วันนี้จะนำความรู้เกี่ยวกับ "วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ" มาเล่าสู่กันฟังนะครับ  วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี ถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกในรัฐบาลของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี พ.ศ. 2503 …