fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

วิชาชีพครู

การบริหารจัดการชั้นเรียน : ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการชั้นเรียน

หลัก การบริหาร ตามทฤษฎี POSDCoRB POSDCoRB คือ หลักใน การบริหาร จัดการองค์กรที่ใช้กันทั้งในภาครัฐและเอกชน  ที่ผู้มีอำนาจบริหารมีหน้าที่ และบทบาทการบริหารอยู่ ๗ ประการ คือ P- Planning หมายถึง การวางแผน ได้แก่…

เคล็ดลับปรับห้องเรียน แบบ BBL  (Brain-based Learning)

การบริหารจัดการชั้นเรียน Classroom  Tips 1.เตรียมปรับห้องเรียนใหม่   เคล็ดลับปรับห้องเรียน แบบ BBL (Brain-based Learning) เนื่องจากสภาพโรงเรียนในประเทศไทยส่วนมาก  มักอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างรก  ข้าวของที่สะสมไว้ในแต่ละปีมากขึ้นทุกวัน …

การใช้จิตวิทยาใน การปรับพฤติกรรม ในชั้นเรียน (Behavior)

การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน การปรับพฤติกรรม นักจิตวิทยาใช้คำว่า “พฤติกรรม” เป็นสื่อระบุถึงการกระทำอันเนื่องมาจากการกระตุ้น หรือถูกจูงใจจากสิ่งเร้าต่างๆ ซึ่งเมื่อศึกษาให้ละเอียดแล้ว การกระทำหรือพฤติกรรมที่เราได้เห็นหรือได้สัมผัสรับรู้นั้น…

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL)

สมองกับการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ สมอง เป็นฐาน (Brain based Learning: BBL) สมองเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ การรู้จักสมองจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ …

บทบาทของครูในการปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์ บทบาทของครู เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ความเจริญรุ่งเรือง และสิ่งแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ ล้วนเกิดจากความคิดที่แตกต่างจากผู้คนทั่วไป เกิดจากฝันและจินตนาการของผู้กล้าที่ไม่กลัวความต่าง…

พัฒนาการของมนุษย์

วัยทารก เริ่มตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 2 ปี         พัฒนาการ วัยทารกเป็นวัยที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวางรากฐานของชีวิต วัยนี้เริ่มตั้งแต่คลอดออกจากครรภ์มารดาจนถึงประมาณ 2 ปีแรกของชีวิต  หลังจากที่คลอดออกมาจากครรภ์มารดาแล้ว …

พัฒนาการ วัยประถมต้น

เด็กวัยประถมศึกษาตอนต้น (6-9 ขวบ) นับเป็นวัยที่มีความสุข มีความพึงพอใจเกี่ยวกับวัยของตน เป็นวัยที่ใช้เวลาส่วนมากอยู่กับเพื่อน เด็กจึงเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆจากเพื่อน…

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ จิตวิทยาการศึกษา

จิตวิทยาสำหรับครู (Psychology for Teachers) จิตวิทยาการศึกษา มีความสำคัญต่อวิชาชีพครู  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการ ความสนใจ ความถนัด วิธีการเรียนรู้ (Learning styles) และพัฒนาการตามวัยของผู้เรียน  …

การบริหารจัดการชั้นเรียน : รูปแบบ การจัดการชั้นเรียน และประเภทการจัดบรรยากาศการเรียนรู้

รูปแบบการจัดชั้นเรียน การจัดการชั้นเรียน จัดได้หลายรูปแบบ โดยจัดให้เหมาะสมกับบทเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน จำนวนนักเรียน สภาพแวดล้อมในชั้นเรียน ขนาดของห้องเรียน เป็นต้น ครูควรได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดโต๊ะ เก้าอี้ มุมวิชาการ และมุมต่าง…

การจัดการชั้นเรียน บรรยากาศที่พึงปรารถนาและลักษณะของชั้นเรียนที่ดี

บรรยากาศที่พึงปรารถนาในชั้นเรียน ใน การจัดการชั้นเรียน จัดการเรียนการสอน ผู้สอนต่างปรารถนาให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างราบรื่น และผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร…