Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

วิชาบังคับพื้นฐานใหม่

วิทยาการคำนวณ คืออะไร? วิชาบังคับพื้นฐานใหม่ล่าสุดสำหรับเด็ก

วิชา วิทยาการคำนวณ จะเริ่มบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 นี้ ทำไมวิชานี้จึงมีความสำคัญมากจนต้องเป็นวิชาพื้นฐานที่   ”เด็กทุกคน” ต้องเรียน “ กระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุ วิชา วิทยาการคำนวณ ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560…