Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

วิธีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft PowerPoint 2010

วิธีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft PowerPoint

วิธีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft PowerPoint 2010 การนำเสนอ หรือเรียกตามศัพท์ภาษาอังกฤษว่า การพรีเซนเตชัน(Presentation) มักเรียกติดปากสั่นๆว่า การพรีเซนต์…