fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

วิธีสอนตามคาดหวัง (Expectation Method)

วิธีสอนตามคาดหวัง (Expectation Method)

วิธีสอนตามคาดหวัง (Expectation Method) วิธีสอนตามความคาดหวังของนักเรียนเป็นวิธีสอนที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความคาดหวังของนักเรียน นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองตามสื่อ/ประสบการณ์ที่ครูจัดให้…