Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

วิธีสอนแบบดัลตัน (Dalton Laboratory Plan)

วิธีสอนแบบดัลตัน (Dalton Laboratory Plan)

วิธีสอนแบบดัลตัน (Dalton Laboratory Plan) เป็นวิธีสอนที่ไม่แบ่งชั้นเรียนและไม่จัดตารางสอนเป็นชั่วโมง แต่ใช้ห้องทดลอง (Laboratory) ตามวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้โดยให้โอกาสนักเรียนเลือกเรียนตามความสมัครใจและรับผิดชอบในการเรียนของตน…