Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

วินัยข้าราชการครูร้ายแรง

วินัยข้าราชการครู : ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง

วินัยข้าราชการครู ไม่ร้ายแรง 1. ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 2. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม…